كليه مشتركين سرويسهاي

گارانتي بدنه ، امداد الزامي و خدمات در محل مشتري

در صورت نياز به استفاده از خدمات كارت نارنجي با تلفن مركز پيام 096550 تماس بگيرند.

 

 كليه مشتركين  سايپا كارت طلايي

در صورت عدم دريافت خدمات مناسب و يا هرگونه شكايت مي توانند با تلفن 096770 تماس بگيرند.